Ścieżki
Mojego
Świata

Bon turystyczny ścieżki mojego świata

Bon turystyczny – narzędzie pomocy dla rodzin w Polsce i rodzimej branży turystycznej, wszedł w życie już dziś, czyli w sobotę, 18.07.2020 r. O tym, czym jest ten bon, dla kogo jest przeznaczony, kto może z niego skorzystać i na jakich warunkach, a także jak przystąpić do programu partnerskiego (firmy zajmujące się ogólnie pojętą turystyką) plus pytania i odpowiedzi dotyczące bonu – przeczytacie w tym wpisie na moim blogu.

Bon turystyczny w skrócie

Bon turystyczny wszedł w życie w sobotę, 18.07.2020 r. Już w piątek, 17.07.2020 r. ustawa o Polskim Bonie Turystycznym została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Bon turystyczny w wysokości 500 zł przysługuje na każde dziecko, natomiast w wysokości 1000 zł – na dziecko niepełnosprawne. Według danych Ministerstwa Rozwoju, z bonu może skorzystać ponad 6 mln dzieci i młodzieży w wieku do 18 lat. Sama wartość pomocy sięgnie pułapu blisko 3,5 mld zł. Bonem – który nie będzie miał formy gotówkowej – można będzie płacić wielokrotnie do końca marca 2022 roku, zarówno za usługę hotelarską, jak i za imprezę turystyczną.

Uwaga: pomoc w postaci bonu turystycznego nie przysługuje emerytom i rencistom.

Cyfrowa forma świadczenia

Jak już wspomniałem, bon turystyczny nie ma formy gotówkowej, co oznacza, że na kontach uprawnionych nie pojawią się w magiczny sposób wymienione w ustawie kwoty. Bon turystyczny to świadczenie cyfrowe, udzielane przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Wszystkie organizacje pożytku publicznego, a także przedsiębiorcy turystyczni będą mogli się z tego rozliczać – o ile zarejestrują się w Polskiej Organizacji Turystycznej.

Jak szacuje Ministerstwo Rozwoju, z bonu może skorzystać nawet kilkadziesiąt tysięcy podmiotów w branży turystycznej: hotele i pensjonaty, a także gospodarstwa agroturystyczne, organizatorzy kolonii i obozów harcerskich, organizatorzy obozów sportowych i rekreacyjnych – dotyczy to zarówno przedsiębiorców, jak i organizacji pożytku publicznego, dostarczających usług turystycznych.

Bon turystyczny ścieżki mojego świata

Bon turystyczny – szczegóły

Poniżej szczegóły tego, czym dokładnie jest bon turystyczny: definicja, zakres pomocy, beneficjenci, sposób uzyskania tej formy pomocy, etc. Opracowałem na podstawie informacji rządowych. Przeczytajcie uważnie!

Polski Bon Turystyczny

Pełna nazwa to Polski Bon Turystyczny. Jest to narzędzie, mające na celu wsparcie finansowe polskich rodzin, osłabionych przez skutki pandemii COVID-19. Dopłata do wypoczynku pośrednio pomoże również osłabionej branży turystycznej, która – jak wiemy wszyscy – również ucierpiała z powodu pandemii COVID-19.

Co to jest bon turystyczny

Bon turystyczny – nowa forma wsparcia dla polskich rodzin w sytuacji osłabienia gospodarki przez pandemię COVID-19 – „wyniesie jednorazowo 500 zł na każde dziecko do 18 r. życia oraz jedno dodatkowe świadczenie w formie uzupełnienia bonu, w wysokości 500 zł dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności” – jak podaje rząd. Mówiąc po ludzku: 500 zł na każde dziecko, a na dziecko niepełnosprawne – 1000 . Ma formę elektronicznego bonu i jest ważny do końca marca 2022 r. – co oznacza, że macie czas, by z niego skorzystać przez blisko następne dwa lata.

Za pomocą bonu będziecie mogli płacić za usługi hotelarskie, noclegi w hotelach czy pensjonatach, pobyt w gospodarstwie agroturystycznym, kolonii, obozie harcerskim, a także obozie sportowym lub rekreacyjnym – wyłącznie na terenie Polski. Oznacza to, że zakres bonu turystycznego nie obejmuje wyjazdów zagranicznych!

Dla kogo przeznaczony jest bon turystyczny

Bon dedykowany jest rodzinom z co najmniej jednym dzieckiem oraz rodzinom z dziećmi niepełnosprawnymi. Uwaga! Bony przysługują niezależnie od poziomu dochodów (tak jak świadczenie Programu 500+).

Teraz trochę liczb: jak podaje rząd, dopłatę do wakacji lub ferii zimowych otrzyma prawie 2,4 mln rodzin. 1,9 mln rodzin, czyli blisko 80 proc., ma dwoje lub więcej dzieci, więc otrzyma świadczenie w wysokości 1000 zł i więcej. W sumie z programu będzie mogło skorzystać ponad 6 mln dzieci.

Gdzie można wykorzystać bon

Jak już pisałem – wyłącznie w Polsce. Obecnie trwają prace nad katalogiem bazy turystycznej, co koordynuje Polska Organizacja Turystyczna. Gdy katalog się pojawi, zamieszczę go na blogu.

Jak otrzymać bon

Ważne: choć kasa się należy obligatoryjnie każdemu dziecku do 18. roku życia, sama z nieba nie spadnie. Trzeba się o nią postarać. Jak? Bon otrzymacie po zarejestrowaniu się na Platformie Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS) – tak samo, jak w przypadku świadczenia 500+. System pozwala na łatwą rejestrację m.in. za pomocą Profilu Zaufanego, kwalifikowanego podpisu elektronicznego oraz niektórych systemów bankowości internetowej. Aktywacja bonu w systemie teleinformatycznym nastąpi po potwierdzeniu poprawności lub aktualizacji danych. Ten bon trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu.

Kontakt z infolinią

Wraz z rozpoczęciem świadczenia Polskiego Bonu Turystycznego, zostanie uruchomiona specjalna infolinia, wspierająca zarówno turystów, jak i przedstawicieli branży turystycznej, prowadzona przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Jak tylko infolinia ruszy, zamieszczę tu jej numer.

Bon turystyczny Marek Dąbrowski Ścieżki mojego świata

Bon turystyczny – pytania i odpowiedzi

 • Dla kogo bon?

Bon turystyczny przysługuje osobie, która w dniu wejścia w życie ustawy będzie mieć przyznane prawo do:

 1. Świadczenia wychowawczego określonego w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (tzw. 500+) lub dodatku wychowawczego w wysokości ww. świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci;
 2. W okresie od wejścia w życie ustawy do 31 grudnia 2021 r. będzie mieć przyznane prawo do świadczenia lub dodatku określonych w pkt 1, na dziecko, na które wcześniej nie było przyznane takie prawo.
 3. Bon będzie przysługiwał również na dzieci, których rodzice pracują za granicą
 • Jaka jest wartość bonu?

Bon o wartości 500 zł przysługuje na każde dziecko. W przypadku dziecka niepełnosprawnego osoba uprawniona otrzyma bony o łącznej wartości 1000 zł. Uwaga! Bon jest wolny od podatku i nie wlicza się go do wysokości dochodu.

 • Jak składać wnioski o bon?

Bon nie wymaga składania dodatkowych wniosków, jedynie aktywacji, po aktualizowaniu danych. Bon jest generowany w systemie PUE ZUS. Aby go aktywować zaloguj się w systemie PUE ZUS (możesz to zrobić za pomocą profilu zaufanego czy kwalifikowanego podpisu elektronicznego) i potwierdź poprawność danych, bądź dokonaj aktualizacji danych dotyczących adresu poczty elektronicznej i numeru telefonu.

 • Jaką formę ma bon

Unikalnego, 16-cyfrowego numeru. Otrzymasz go SMS-em na wskazany numer telefonu lub dostaniesz maila na swój adres poczty elektronicznej.

 • Jednorazowa czy wielorazowa płatność bonem?

Bonem możesz płacić wielokrotnie, aż do wyczerpania jego wartości. Pamiętaj o terminie ważności – to koniec marca za dwa lata, czyli 31.03.2022 r.

 • Za co możesz zapłacić bonem

Za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne realizowane przez przedsiębiorcę turystycznego lub organizację pożytku publicznego na terenie Polski. Uwaga! Usługi hotelarskie czy imprezy turystyczne mają być realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon (najlepiej spytać organizatorów, czy w ramach danej imprezy istnieje możliwość dopłacenia bonem turystycznym).

Definicja imprezy turystycznej: połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji. Bon sfinansuje też pobyt dziecka na kolonii czy obozach – harcerskim, sportowym, rekreacyjnym, czy udział w wycieczce organizowanej w Polsce.

 • Gdzie zapłacić bonem

Na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej zostanie opublikowana lista podmiotów, w których zapłacisz za pomocą bonu. Na liście znajdą się wyłącznie podmioty, zarejestrowane w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

 • Czy za pobyt w hotelu zapłacę bonem za dzieci i za siebie czy tylko za dzieci

Usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne, za które płatność zostanie dokonana za pomocą bonu, są realizowane na rzecz dziecka, na które przyznano bon. Czy to oznacza, że z tej kwoty nie skorzystają rodzice/opiekunowie? Na to wygląda.

Bon turystyczny

Ważne informacje dla przedsiębiorców

Poniżej pytania i odpowiedzi dla przedsiębiorców, chcących przyjmować płatności za pomocą bonu (za Polską Organizacją Turystyczną):

 • Jak i gdzie obiekty mogą się zgłaszać do „katalogu obiektów”? Czy, jeśli wcześniej brały udział w akcjach promocyjnych POT, to zostaną automatycznie dołączone do bonu?

Podmioty chcące przyjmować płatności za pomocą bonu, muszą zarejestrować się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju (jest zależny od daty wejścia w życie ustawy o Polskim Bonie Turystycznym, czyli prawdopodobnie jest to możliwe już od soboty, 18.07.2020 r.).

Przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego przy rejestracji będą musiały podać następujące dane:

 1. imię i nazwisko, nazwę lub firmę;
 2. adres zamieszkania – w przypadku, gdy reprezentujesz przedsiębiorcę turystycznego będącego osobą fizyczną, adres siedziby – w przypadku, gdy reprezentujesz osobę prawną lub jednostkę organizacyjną nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, adres wykonywania działalności – w przypadku, gdy miejsce realizacji usług hotelarskich lub oferowania imprez turystycznych jest inne niż adres zamieszkania lub siedziby;
 3. numer NIP – w przypadku osoby fizycznej wykonującej działalność gospodarczą, w przypadku osoby prawnej albo w przypadku jednostki organizacyjnej nieposiadająca osobowości prawnej, numer PESEL – w przypadku osoby fizycznej nie wykonującej działalności gospodarczej, a w przypadku jego braku – rodzaj, numer i serię dokumentu potwierdzającego tożsamość;
 4. informację o wpisie do: właściwej ewidencji, o której mowa w art. 38 ust. 1–3 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych lub właściwego rejestru, o którym mowa w art. 22 ust. 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych;
 5. numer wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego albo informację o wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej – jeżeli przedsiębiorca turystyczny lub organizacja pożytku publicznego podlega obowiązkowi wpisu do tego rejestru lub ewidencji;
 6. informację o oferowaniu usług hotelarskich lub imprez turystycznych;
 7. numer rachunku bankowego prowadzonego w Rzeczypospolitej Polskiej w złotych polskich, przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 8. adres poczty elektronicznej przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 9. numer telefonu przyporządkowany do wykonywanej działalności;
 10. imię i nazwisko osoby dokonującej rejestracji, upoważnionej do reprezentowania przedsiębiorcy turystycznego lub organizacji pożytku publicznego.
 11. Szczegółowe informacje dostępne są w Ustawie z dnia 15 lipca 2020 roku o Polskim Bonie Turystycznym.

Rejestracja w systemie obliguje do zamieszczenia informacji o możliwości dokonywania płatności za pomocą bonu turystycznego za usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne tam, gdzie są one realizowane oraz oferowane, np. na stronie internetowej lub w recepcji.

Uwaga! Udział w akcjach organizowanych przez Polską Organizację Turystyczną nie zwalnia z obowiązku rejestracji.

 • Czy istnieją ramy czasowe, w jakich należy się zgłosić, aby znaleźć się na liście podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu?

Udział w programie będzie można zgłosić w każdym czasie, do końca trwania programu, czyli do 31 marca 2022 r. Prawo przyjmowania płatności za pomocą bonu wygaśnie 31 marca 2022 r.

 • Czy aby zgłosić obiekt do katalogu należy mieć profil zaufany?

Uwierzytelnianie podmiotów w systemie teleinformatycznym wymaga użycia profilu zaufanego, profilu osobistego lub innego środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie identyfikacji elektronicznej przyłączonym do węzła krajowego identyfikacji elektronicznej, o którym mowa w art. 21a ust. 1 pkt 2 lit. a ustawy z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej, danych weryfikowanych za pomocą kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego, jeżeli te dane pozwalają na identyfikację i uwierzytelnienie wymagane w celu realizacji usługi online, albo innych technologii, jeżeli zostaną udostępnione w tym systemie.

 • Czy bon będzie mógł być realizowany w takich przedsiębiorstwach, jak park rozrywki?

Płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Jeśli podmiot prowadzący park rozrywki będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

 • Czy organizatorzy spływów kajakowych będą mogli realizować płatności bonem turystycznym?

Płatności bonem będą mogli przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy będą realizować usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Jeśli organizator spływów kajakowych będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł przyjmować płatności za pomocą bonu.

 • Czy obiekty w bazie będą „podane” przez POT czy też będzie się można do niej zgłosić?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

 • Czy przedsiębiorcy turystyczni muszą dodatkowo się rejestrować w PUE ZUS, aby zostać beneficjentem programu, czy to jest automatyczny proces, który uwzględni wszystkie podmioty mające status przedsiębiorcy turystycznego?

Podmioty, które będą chciały przyjmować płatności za pomocą bonu, będą musiały zarejestrować się w systemie PUE ZUS. Termin, od którego będzie możliwa rejestracja w systemie teleinformatycznym, zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Rozwoju.

 • Czy będzie osobna zakładka na PUE ZUS przeznaczona do dokonania rejestracji?

ZUS po wejściu w życie ustawy dostosuje system teleinformatyczny do wymogów procesu rejestracji. Na obecnym etapie nie jest możliwe określenie funkcjonalności systemu.

 • Czy bony turystyczne mogą być realizowane w gospodarstwie agroturystycznym na podstawie rachunku uproszczonego (czyli bez VAT)?

Jeśli osoba prowadząca gospodarstwo agroturystyczne dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

 • Czy noclegi w kwaterach prywatnych mogą być opłacane za pomocą bonu?

Jeśli osoba świadcząca usługi hotelarskie w kwaterach prywatnych dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie uprawniona do przyjmowania płatności za pomocą bonu.

 • W jaki sposób będzie się odbywało wykorzystanie bonu?

Bony będą przekazywane, w formie unikalnego, 16-cyfrowego numeru, za pomocą wiadomości tekstowej na wskazany przez osobę uprawnioną numer telefonu lub adres poczty elektronicznej. Numer ten trzeba okazać podczas rezerwacji pobytu lub najpóźniej przy zakwaterowaniu. Dokonanie płatności za pomocą bonu będzie następować z wykorzystaniem systemu PUE ZUS.

 • Czy będzie możliwość dokonania płatności za pomocą bonu, gdy kwota noclegu będzie przewyższać wartość bonu?

Płatność za pomocą bonu będzie możliwa również w przypadku, w którym wartość usługi hotelarskiej lub imprezy turystycznej będzie przekraczać wartość bonu. W takiej sytuacji płatność pozostałej część wynagrodzenia powinna nastąpić gotówką, przelewem itp.

 • Czy jako właściciel ośrodka kolonijnego prowadzącego działalność dot. wypoczynku dzieci i młodzieży możemy starać się o wpisanie na listę podmiotów uprawnionych do przyjmowania płatności za pomocą bonu i jak to zrobić?

Płatności za pomocą bonu mogą przyjmować przedsiębiorcy turystyczni lub organizacje pożytku publicznego, którzy realizują usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przez usługę hotelarską należy rozumieć krótkotrwałe, ogólnie dostępne wynajmowanie domów, mieszkań, pokoi, miejsc noclegowych, a także miejsc na ustawienie namiotów lub przyczep samochodowych oraz świadczenie, w obrębie obiektu, usług z tym związanych (art. 3 ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 238 oraz z 2020 r. poz. 374 i 568).

Z kolei impreza turystyczna oznacza połączenie co najmniej dwóch różnych rodzajów usług turystycznych na potrzeby tej samej podróży lub wakacji, spełniające określone ustawą warunki (art. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 listopada 2017 r. o imprezach turystycznych i powiązanych usługach turystycznych – Dz. U. z 2019 r. poz. 548 oraz z 2020 r. poz. 568).

Jeśli więc dany podmiot będzie zaliczał się do grupy przedsiębiorców turystycznych lub organizacji pożytku publicznego realizujących usługi hotelarskie lub imprezy turystyczne i dokona rejestracji w systemie teleinformatycznym prowadzonym przez ZUS, będzie mógł realizować bon turystyczny w formie płatności.

 • Czy bon turystyczny będzie możliwość realizowany przez obiekty noclegowe i inne z branży turystycznej nieposiadające terminali płatniczych, kas fiskalnych?

Będzie taka możliwość. Wystarczy, że przedsiębiorcy zarejestrują się w systemie teleinformatycznym PUE ZUS.

Podsumowanie

Bon turystyczny już obowiązuje. To forma finansowego wsparcia zarówno rodzin z dziećmi, jak i przedsiębiorców z branży turystycznej. Szkoda, że ta pomoc nie obejmuje innych grup społecznych, jak np. emeryci, renciści. O ile cieszy w ogóle fakt, że rząd stara się w ten sposób pomóc branży turystycznej, o tyle szkoda, że tak wybiórczo traktuje beneficjentów tego projektu. Cóż, jest przynajmniej nadzieja, że wiele z miejsc, o których pisałem na moim blogu, wartych do odwiedzenia w Polsce, jak choćby Sudety, Zielona Góra i okolice, Góry Izerskie, czy choćby Jura Krakowsko – Częstochowska dzięki projektowy znanemu jako bon turystyczny, choć w części odrobią straty z powodu pandemii COVID-19.

Tekst opracowany na podstawie materiałów rządowych, ze strony internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej.

Podoba Ci się ten wpis? Dołącz do mnie na Facebooku i bądź na bieżąco z moimi poradami, podróżami i przepisami!

Czytaj również:

Podoba Ci się ten wpis? Podziel się nim z innymi!